Ułatwienia dostępu

Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Uwaga studenci!!!

Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Informujemy, iż od dnia 23.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim uruchomiło elektroniczny nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski można składać do 10.10.2019 roku.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie za pomocą portalu informatycznego mogą ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

{edocs}/images/2019/AS/kierunki_dzialan_as_2019.pdf,490,540{/edocs}

Warunki uczestnictwa - Moduł II

pfronnewlogo  logo pcpr     as logo2019  

   

 

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej program „Student”/ „Student II”

Warunki uczestnictwa:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

- brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora

Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego półrocza nauki:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 3. Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia, (o którym mowa w pkt a)

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Minimalny udział własny:

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie dofinansowania:

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański

Tel. 55 246 81 75/ 55 246 82 05

Aktywny samorząd 2019 - informacje

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż  rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2019” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 będzie trwał
od 01 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.

Wnioski w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

będą dostępne od 15 marca 2019 roku

Program "Aktywny Samorząd" - 2019 r.

logo pcpr pfronnewlogo  as logo2019

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 lutego 2019 r.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla mieszkańców powiatu nowodworskiego jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
  w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W roku 2019 program obejmuje następujące formy wsparcia: