Ułatwienia dostępu

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON 2023

logo AS

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 lutego 2023 r.

 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla mieszkańców powiatu nowodworskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
  w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W roku 2023 program obejmuje następujące formy wsparcia:

Muduł I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Moduł II 2023

AS i PFRON

UWAGA!!!

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!

 

Informujemy, iż od 01.03.2023 r. będzie możliwość wnioskowania o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów pokrycia nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Ubieganie się o pomoc w ramach programu, będzie możliwe OD DNIA 1 MARCA 2023 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI W RAMACH MODUŁU II PROGRAMU SKŁADA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA (SOW) – na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/logowanie

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub posiadać podpis elektroniczny.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

- w szkole policealnej;

- w kolegium;

- w szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków mija:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

 Kwota dofinansowania kosztów nauki (ma semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.100,00 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • do 1.650,00 zł – dla pozostałych Wnioskodawców
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400,00 zł;
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia:

 1. 400 zł-w przypadku, gdy wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim,
 2. 370 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca ma niepełnosprawność sprzężoną (więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności wynikająca z orzeczenia),
 3. 550 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 4. 330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 5. 330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 6. 220 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 7. 330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 8. 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 9. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 10. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce.
W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie
z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać wsparcie w ramach Modułu II – pilotażowego programu „Aktywny samorząd” proszone są o kontakt z:

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A  

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

 

osoba do kontaktu: Magdalena Rachwał

Moduł I

AS i PFRON 

UWAGA!!!

DOFINANSOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 „AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, iż w okresie od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. będzie możliwość elektronicznego wnioskowania o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów pokrycia nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż OD DNIA 1 MARCA BR. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH
MODUŁU I PROGRAMU MOŻNA ZŁOŻYĆ W JEDNEN Z PONIŻSZYCH SPOSOBÓW:

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub posiadać podpis elektroniczny.

 • W FORMIE PAPIEROWEJ, wnioski będą wydawane od 01.03.2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Jednocześnie zaznaczamy, iż zgodnie z nowymi zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane – dodatkowe 10 pkt w ocenie merytorycznej.

Z treścią programu oraz zasadami udzielania dofinansowania można się zapoznać na stronie internetowej www.pcprndg.pl w zakładce Aktywny samorząd 2023 oraz https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku//

 

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać wsparcie w ramach Modułu I– pilotażowego programu „Aktywny samorząd” proszone są o kontakt z:

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Rachwał

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2023

Załącznik do uchwały nr 14/2023
Zarządu PFRON
z dnia 2 lutego 2023 r.


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku


1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
− Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
− Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
− Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
− Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
− Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
− Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
− Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
− Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
− Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: