Ułatwienia dostępu

Moduł I 2022

UWAGA!!!

DOFINANSOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 „AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, iż w okresie od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r. będzie możliwość elektronicznego wnioskowania o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów pokrycia nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż OD DNIA 1 MARCA BR. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH
MODUŁU I PROGRAMU MOŻNA ZŁOŻYĆ W JEDNEN Z PONIŻSZYCH SPOSOBÓW:

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub posiadać podpis elektroniczny.

 • W FORMIE PAPIEROWEJ, wnioski będą wydawane od 01.03.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Jednocześnie zaznaczamy, iż zgodnie z nowymi zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane – dodatkowe 10 pkt w ocenie merytorycznej.

Z treścią programu oraz zasadami udzielania dofinansowania można się zapoznać na stronie internetowej www.pcprndg.pl w zakładce Aktywny samorząd 2022 oraz https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku//

 

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać wsparcie w ramach Modułu I– pilotażowego programu „Aktywny samorząd” proszone są o kontakt z:

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

Kierunki działań 2022

Załącznik

do uchwały nr 16/2022

Zarządu PFRON

z dnia 8 lutego 2022 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku:
 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana
  do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

szczegółowe warunki uczestnictwa w programie są wskazane w rozdziale VI programu.

UWAGA! Moduł I "Aktywny Samorząd"

UWAGA!!!

Wnioskodawcy składający wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

W 2021 roku przyjmuje się kwartalną realizację złożonych wniosków. Zawarcie umowy dofinansowania uzależnione jest od terminu złożenia wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przyjmuje kwartalne realizacje ocenionych merytorycznie wniosków, stosując podczas zawierania umów dofinansowania zasady, o których mowa w pkt 6, przy czym wnioski ocenione w danym kwartale poniżej minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielenie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środków finansowych Realizatora na realizacje programu, przechodzą do puli wniosków rozpatrywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie. W 2021 roku Realizator przyjmuje następujące cykle realizacji wniosków:

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

 

moduł_II_2021

 

moduł_I_2021