Ułatwienia dostępu

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

modul 3Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki  osobie niepełnosprawnej w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym świadczenie to może być przyznane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące (dopuszcza się możliwość złożenia jednego wniosku za okres 3 miesięcy lub składanie wniosków osobno na każdy miesiąc).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem że są one jednocześnie:

 

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz pod warunkiem wystąpienia braku możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych dla każdego z miesięcy, które ma obejmować świadczenie.

Nadmieniamy, iż świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ((Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu mogą ubiegać się o dofinansowanie przesyłając wniosek o przyznanie świadczenia na adres PCPR w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A lub składając go elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl)