Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT". Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o rozpoczęciu realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu "PRACA INTEGRACJA". Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% zwolnienie z tych wpłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3908,Procedury-realizacji-pilotazowego-programu-PRACA-INTEGRACJA.html

Zasady wydawania kart parkingowych - http://bip.pzon.powiat.malbork.pl/dokumenty/menu/12

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

  1. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
  3. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za wydanie karty parkingowej

20 1160 2202 0000 0002 5858 5663

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

Tytuł przelewu: Opłata za kartę parkingową

Wysokość opłaty: 21 zł

UWAGA: W przypadku posiadania karty parkingowej wydanej przez Starostwo Powiatowe, należy ją zwrócić pracownikowi PZOoN przy odbiorze nowej karty.

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 CZERWCA 2015 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.