W roku 2013 program obejmuje następujące moduły, obszary i zadania:

 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową w tym:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu. Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Adresatem jest osoba pełnoletnia w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:


Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową  w zakresie obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresatem jest osoba niepełnosprawna lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu oraz każdy rodzaj dysfunkcji, jeżeli osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku aktywności zawodowej lub osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, jeśli są zatrudnione. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu dwóch lat uzyskali dofinansowanie w obszarze D.

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresatem jest osoba niepełnosprawna lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu o ile jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w wieku aktywności zawodowej. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel, oraz jeśli trwa gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z każdym rodzajem dysfunkcji, mające pod swoją opieką dziecko. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi w przypadku:

 1. obszaru A – 5.000 zł.
 2. obszaru B1 – 5.000 zł.
 3. obszaru B2 – 5.000 zł.
 4. obszaru B3 – 12.000 zł.
 5. obszaru B4:
  • dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł.
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł.
 6. obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł

w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

  • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
  • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,
 1. obszaru D – 3.000 zł.
 2. obszaru E:
  • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł.
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)

– 600 zł.

 1. obszaru F – 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł. w ciągu roku za każde

dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F.

Wynosi w przypadku:

 1. zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A)

- 15% ceny brutto zakupu/usługi,

 1. specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B)

– 10% ceny brutto zakupu,

 1. urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
 2. urządzeń lektorskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
 3. wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) – 10% ceny brutto zakupu,
 4. kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 5. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, apeluje do wszystkich zainteresowanych udziałem w programie pilotażowym „Aktywny samorząd”, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” o wyrozumiałość oraz cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której umieszczane będą wszelkie informacje na temat programu:

- druki wniosków,

- terminy składania wniosków,