OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 80/2020 z dnia 27.11.2020 r., ustalił termin składania wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl, wniosek dla podmiotów nie będących jednostkami samorządu powiatowego do pobrania pod tym linkiem >>>. Ponadto informacje na temat zasad ww programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie – nr (58) 350-05-00 wew. 539, 533, 540 a także w siedzibie PCPR w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A (nr tel. 55 246 81 75)

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, w terminie do dnia 05 lutego 2021 roku.

Wnioski samorządów gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r., bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.