banerekEU

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PlakatWW UlotkaWW 

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak i pozostających w zatrudnieniu.

 

DLA KOGO:

Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT". Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o rozpoczęciu realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu "PRACA INTEGRACJA". Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% zwolnienie z tych wpłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3908,Procedury-realizacji-pilotazowego-programu-PRACA-INTEGRACJA.html

Zasady wydawania kart parkingowych - http://bip.pzon.powiat.malbork.pl/dokumenty/menu/12

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

  1. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
  3. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za wydanie karty parkingowej

20 1160 2202 0000 0002 5858 5663

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

Tytuł przelewu: Opłata za kartę parkingową

Wysokość opłaty: 21 zł

UWAGA: W przypadku posiadania karty parkingowej wydanej przez Starostwo Powiatowe, należy ją zwrócić pracownikowi PZOoN przy odbiorze nowej karty.

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 CZERWCA 2015 R.