Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański.. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr tel. 55 246 81 75 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,, wynikających w szczególności z:
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka,
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach,
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • a także przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw.
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Placówki w zakładce RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
 4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe klauzule informacyjne

w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim:

Klauzula informacyjna w zakresie:

Nazwa pliku

Informacja ogólna

01_OGOLNA

Informacja w zakresie systemu pieczy zastępczej

02_PIECZA_ZASTEPCZA

Informacja w zakresie systemu pomocy społecznej

03_POMOC_SPOLECZNA

Informacja w ramach postępowania w sprawach świadczeń PFRON

04_PFRON

Informacja Puntu Interwencji Kryzysowej

05_OIK

Informacja dla pracownika

06_PRACOWNICY

Informacja dla kandydata do pracy

07_ KANDYDACI DO PRACY

Informacja dla osób odbywających praktyki/staż zawodowy

08_STAZE_PRAKTYKI

Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

09_ZFSS

Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej

10_KONTRAHENCI

Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej

11_INF_PUBLICZNA

Informacja dla zamówień publicznych[1]

12_ZAMOWIENIA_PUBLICZNE

Informacja skrócona

13_SKROCONA

Informacja dla uczestników konkursów/wydarzeń[2]

14_KONKURSY_WYDARZENIA

 

[1] Klauzula wymaga uzupełnienia danych dotyczących konkretnego zamówienia

[2] Klauzula i formularz zgody wymaga uzupełnienia danych dotyczących konkretnego konkursu/wydarzenia