Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- brak opisów alternatywnych dla zamieszczonych zdjęć
- brak mapy z nawigacją
- brak informacji dot. liczby użytkowników korzystających ze strony
- brak okresu funkcjonowania strony

Wyłączenia

Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Centrum.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 28A na pierwszym piętrze
oraz przy ul. Warszawskiej 52 na pierwszym piętrze.
Wejście do budynku przy ul. Warszawskiej 28A znajduje się od strony stadionu. Lokalizacja przy ul. Warszawskiej 52 znajduje się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego a wejście znajduje się od strony Zespołu Szkół.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek przy ul. Warszawskiej 28A posiada windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Warszawskiej 52 nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, nie udostępnia aplikacji mobilnej