"Aktywny Samorząd" - 2013 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2013 r.

Program "Aktywny Samorząd" - 2013 r. - terminy składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A, w terminie:

  • Moduł II - do 13 maja 2013 r. (I termin)
  • Moduł II - do 30 września 2013 r. (II termin)
  • Moduł I - do 30 września 2013 r.

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej pcprndg.pl

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” - 2013 r.


W roku 2013 program obejmuje następujące moduły, obszary i zadania:

 

 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową w tym:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu. Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Adresatem jest osoba pełnoletnia w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:


Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową  w zakresie obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresatem jest osoba niepełnosprawna lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu oraz każdy rodzaj dysfunkcji, jeżeli osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku aktywności zawodowej lub osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, jeśli są zatrudnione. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu dwóch lat uzyskali dofinansowanie w obszarze D.

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresatem jest osoba niepełnosprawna lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu o ile jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w wieku aktywności zawodowej. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel, oraz jeśli trwa gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z każdym rodzajem dysfunkcji, mające pod swoją opieką dziecko. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, apeluje do wszystkich zainteresowanych udziałem w programie pilotażowym „Aktywny samorząd”, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” o wyrozumiałość oraz cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której umieszczane będą wszelkie informacje na temat programu:

- druki wniosków,

- terminy składania wniosków,

 

 

Opis programu "Aktywny Samorząd"

 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Dodatkowe informacje