"Aktywny Samorząd" - 2012 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2012 r.

"Aktywny Samorząd" 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A, w terminie do dnia 30 września 2012r.

 

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej pcprndg.pl

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

 

Program obejmuje następujące obszary:

 

obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu.

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową  w zakresie obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.

Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresatem jest osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu oraz każdy rodzaj dysfunkcji, jeżeli osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu dwóch lat uzyskali dofinansowanie w obszarze D. W obszarze C mogą uczestniczyć kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia o ile są zatrudnieni.

 

obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresatem jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel, oraz jeśli trwa gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy.

 

obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresatem jest osoba pełnoletnia w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem jest osoba w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z każdym rodzajem dysfunkcji, mające pod swoją opieką dziecko. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.

 

W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia – brak możliwości uzyskania dofinansowania.

 

W roku 2012 nie został uruchomiony obszar B4 oraz obszar E.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi w przypadku:

 

1. obszaru A – 5.000 zł.

2. obszaru B1 – 5.000 zł.

3. obszaru B2 – 5.000 zł.

4. obszaru B3 – 12.000 zł.

5. obszaru B4:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł.
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł.

6. obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

 • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
 • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,

7. obszaru D – 3.000 zł.

8. obszaru E:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł.
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

9. obszaru F – 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł. w ciągu roku za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

 

W ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F wymagany jest udział własny Wnioskodawcy, który wynosi w przypadku:

 1. zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) - 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 2. specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B) – 10% ceny brutto zakupu,
 3. urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
 4. urządzeń lektorskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
 5. wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) – 10% ceny brutto zakupu,
 6. kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 7. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.

 

 

Opis programu "Aktywny Samorząd"

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku

 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

 

Dodatkowe informacje