UWAGA! Moduł I "Aktywny Samorząd"

  • Drukuj

UWAGA!!!

Wnioskodawcy składający wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

W 2021 roku przyjmuje się kwartalną realizację złożonych wniosków. Zawarcie umowy dofinansowania uzależnione jest od terminu złożenia wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przyjmuje kwartalne realizacje ocenionych merytorycznie wniosków, stosując podczas zawierania umów dofinansowania zasady, o których mowa w pkt 6, przy czym wnioski ocenione w danym kwartale poniżej minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielenie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środków finansowych Realizatora na realizacje programu, przechodzą do puli wniosków rozpatrywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie. W 2021 roku Realizator przyjmuje następujące cykle realizacji wniosków:

 

Nr cyklu Termin złożenia wniosku Data dokonania oceny merytorycznej Termin realizacji (data zawarcia umowy)
1 od 01.03.2021 do 31.03.2021 do 15.04.2021 do 10.05.2021
2 od 01.04.2021 do 30.06.2021 do 15.07.2021 do 31.07.2021
3 od 01.07.2021 do 31.08.2021 do 15.10.2021 do 31.10.2021

           

Przy czym wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy otrzymali zgodę na przywrócenie terminu na złożenie wniosku będą rozpatrywane w terminach indywidualnych, dostosowanych do harmonogramu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku przekazanego przez PFRON.