Informacja o możliwościach wnioskowania - moduł II

 • Dostosuj

pfronnewlogo

 

as logo2019

 

 

 

 

UWAGA!!!

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!

Informujemy, iż od 01.03.2020 r. będzie możliwość wnioskowania o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów pokrycia nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż OD DNIA 1 MARCA BR. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI W RAMACH MODUŁU II PROGRAMU SKŁADA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA (SOW) – na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/logowanie

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub posiadać podpis elektroniczny.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

- w szkole policealnej;

- w kolegium;

- w szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020: od 01.03.2020 r.
do 31.03.2020 r.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (ma semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000,00 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • do 1.500,00 zł – dla pozostałych Wnioskodawców
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł;
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia:

 1. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 2. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 4. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 5. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 6. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 7. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Dodatkowo, w tym roku, Wnioskodawcy, składający wniosek o dofinansowanie po raz pierwszy za pomocą systemu SOW mogą wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce.
W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie
z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać wsparcie w ramach Modułu II – pilotażowego programu „Aktywny samorząd” proszone są o kontakt z:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

Dodatkowe informacje