Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON

 • Drukuj
as logo2019Załącznik
do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 lutego 2020 r.

 
 
 
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2020 roku

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla mieszkańców powiatu nowodworskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
  w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W roku 2020 program obejmuje następujące formy wsparcia:

Muduł I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

§ 1.

Tryb składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach Modułu II programu zobowiązany jest do złożenia wniosku, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem
  Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego na stronie internetowej:
  https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 2. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach Modułu I o środki finansowe może się ubiegać w dwojaki sposób:
 1. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl/logowanie , lub
 2. zobowiązany jest złożyć, odpowiedni do obszaru dofinansowania, wniosek w formie pisemnej wraz z wymaganymi specyfikacjami oraz załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie.
 1. Za komplety uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.
 2. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych- w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.:

§ 2.

Terminy przyjmowania wniosków

 1. W 2020 roku obowiązują następujące terminy składania wniosków:
  1. w przypadku Modułu I: od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
  2. w przypadku Modułu II Realizator przyjmuje w danym roku dwa cykle realizacji wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego, wyznaczając następujące terminy składania wniosków:

   - I termin od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020);

   - II termin od 14.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021);

 1. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

§ 3.

Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków

 1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy Wnioskodawca lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubieganie się w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega:
  1. spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i otrzymania dofinansowania,
  2. dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu złożenia wniosku,
  3. zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
  4. kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników z wymaganiami Realizatora,
  5. wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
  6. zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego.
 1. W terminie 14 dni od złożenia wniosku odbywa się jego wstępna weryfikacja, wówczas Realizator informuje wnioskodawcę o występujących we wnioskach uchybieniach/brakach, które powinny zostać usunięte w terminie 14 dni kalendarzowych. Nieusunięcie uchybień/braków we wniosku przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Weryfikacja formalna wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 3. Realizator informuje wnioskodawcę o formalnej ocenie wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
 4. Wnioski w ramach Modułu I dodatkowo podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku następuje na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Wniosku. Maksymalnie można uzyskać 100pkt a minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania, wynosi 40 pkt (Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu). Ocena ma na celu wyłonienie wniosków osób, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu.
 5. Wnioski w ramach Modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
 6. Wnioski ocenione merytorycznie szeregowane są na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z ustalonej oceny.
 7. Wnioski pozytywnie zweryfikowane formalnie i merytorycznie, które spełniły warunki otrzymania dofinansowania określone w pkt. 11, ale nie zostały zrealizowane w ramach pierwszej transzy środków PFRON, zostaną umieszczone na liście rankingowej do realizacji w drugiej transzy środków.
 8. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających
  z wysokości ostatecznej puli środków PFRON przekazanych Realizatorowi.
 9. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I w 2020 roku dotyczą osób niepełnosprawnych, które:
 1. są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25;
 2. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek
  o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10;
 3. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10;
 4. w 2019 lub 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5;
 5. posiadają orzeczenie o znacznym stopni niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bądź są osobami niepełnosprawnymi do 16 r.ż – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 20;
 6. posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10;
 7. mają niepełnosprawność sprzężoną (więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności wynikająca z orzeczenia - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5;
 8. są zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
  i niepozostająca w zatrudnieniu - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10;
 9. rozpoczynają lub kontynuują naukę, bez względu na jej poziom - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10;
 10. dotąd nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem - liczba punktów preferencyjnych wynosi
  wówczas 5;
 11. udokumentują szczególne utrudnienia swojej sytuacji życiowej - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5;
 12. uzasadniły w sposób przekonujący Realizatora, wybór danego przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do posiadanych zasobów, z uzasadnienia musi wynikać, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5
 13. stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,
  że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 1. W przypadku, gdy limit środków finansowych przekazany Realizatorowi programu przez PFRON na realizację danego obszaru programu nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a w dalszej kolejności, jeżeli reguła postępowania wyrażona w litera a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

 1. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy Wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu.

§ 4.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

 1. Decyzję o przyznaniu lub bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Realizator zgodnie z posiadanym doświadczeniem, wiedzą oraz na podstawie zasad określonych w programie i dokumencie dotyczącym kierunków działań programu oraz warunków brzegowych obowiązujących Realizatorów programu w danym roku.
 2. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację każdego wniosku o dofinansowanie nie może przekroczyć:
  1. Maksymalnej kwoty dofinansowania, określonej przez PFRON dla każdego przedmiotu dofinansowania;
  2. Wysokości określonego przez PFRON udziału środków finansowych PFRON
   w dofinansowanym zakupie lub kosztach usługi (o ile dotyczy);
  3. Kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.
 3. W ramach Modułu II:
  1. Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny;
  2. Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
   o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 programu, należy do kompetencji Realizatora;
  3. Aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres
   i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
  4. W przypadku braku wystarczających środków finansowych na zaspokojenie wszystkich potrzeb Wnioskodawców (nawiązanie do pkt c)), zakres i wysokość dodatku zostanie określona w formie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
   w Nowym Dworze Gdańskim.
 1. O przyznaniu lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie dofinansowania nie są decyzjami w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji umowy dofinansowania i jej rozliczenia zostaną określone w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą.
 3. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Maksymalne kwoty dofinansowania w ramach Modułu I określone zostały w pkt 9 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące Realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”.
 2. Dla Modułu II przyznana kwota dofinansowania jest wyliczona zgodnie z zasadami określonymi
  w dokumencie „Kierunki działań (…)”  pkt od 10 do 15 z uwzględnieniem
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się zapisy:
  1. Uchwały Nr 16/2019 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wraz z załącznikiem Nr 1 „Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
   w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
   ;
  2. Dokument pn. „Kierunki działań oraz warunków brzegowych obowiązujących Realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 roku.
  3. Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 201 przedstawi poniższa tabela:
Termin Opis
28.02.2020 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu w roku bieżącym
01.03.2020 Rozpoczęcie naboru Wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
15.04.2020 Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2020 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne)
w ramach Modułu II ( dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020)
31.08.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
04.12.2020 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
30.08.2021 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2020 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone