2013 Realizacja projektu

Czas realizacji

01.01.2013 r. - 31.07.2013 r.

Grupy docelowe

Wsparciem projektu w 2013 roku zostaną objęte 4 osoby opuszczające pieczę zastępczą i placówki opiekuńczo - wychowawcze, 11 osób niepełnosprawnych oraz 14 rodzin zastępczych.

W/w grupy docelowe to klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zostali włączeni do realizacji projektu, gdyż napotykają w życiu na bariery, które uniemożliwiają im usamodzielnienie bez wsparcia pomocy społecznej.

Osoby niepełnosprawne stanowią najliczniejszą grupę objętą pomocą PCPR, dlatego zasadne jest skierowanie do nich form aktywnej integracji.

Rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane wymagają wsparcia ze względu na ich wyjątkową sytuację.

Rodziny zastępcze sprawują opiekę nad dziećmi w różnym wieku oraz z różnym bagażem życiowym. Wymagają pomocy specjalistycznej, udzielenia wsparcia oraz oraz wskazówek jak prawidłowo wychować dzieci, ponieważ od tego zależy jaką dziecko przyjmie postawę w dorosłym życiu. Rodziny spokrewnione często młode i nie przygotowane do pełnienia roli matki, ojca, wymagają wsparcia, pomocy i ukierunkowania aby prawidłowo wypełniały obowiązki rodzica oraz opiekuna i zapewniły poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa dzieciom.

Osoby usamodzielniane czują się zagubione, po osiągnięciu pełnoletności muszą same stawić czoła rzeczywistości, która zazwyczaj ich przerasta, dlatego wymagają ukierunkowania i pomocy.

Planowane działania

Aktywna Integracja

W stosunku do uczestników projektu zostaną zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:

USAMODZIELNIANI - 4 osoby

 • Opracowanie i podpisanie kontraktów socjalnych
 • Mieszkania chronione dla 5 usamodzielnianych
 • Osoby zostaną objęte terapią psychologiczną - warsztaty grupowe
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z socjoterapeutą
 • Warsztaty wyjazdowe, w ramach których odbędą się treningi umiejętności społecznych i aktywizacja społeczna
 • Szkolenia zawodowe
 • Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym 1 kobiecie i 1 mężczyźnie

NIEPEŁNOSPRAWNI - 11 osób

 • Opracowanie i podpisanie programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Osoby zostaną objęte terapią psychologiczną
 • Sfinansowanie  kosztów zajęć rehabilitacyjnych
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z socjoterapeutą
 • Szkolenia zawodowe
 • Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia

RODZINY ZASTĘPCZE - 14 rodzin

 • Opracowanie i podpisanie kontraktów socjalnych
 • Indywidualna terapia psychologiczna
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 • indywidualne spotkania z socjoterapeutą
 • Szkolenia zawodowe
 • Organizacja usług wsparcia rodzin poprzez zatrudnienie 2 koordynatorów pieczy zastępczej
 • Skierowanie i sfinalizowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym

Praca socjalna

Na rzecz osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych praca socjalna będzie prowadzona w oparciu o kontrakty socjalne

Na rzecz osób niepełnosprawnych praca socjalna będzie prowadzona w oparciu o Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Wsparcie dochodowe

 • Pomoc na kontynuowanie nauki

Personel zaangażowany w prowadzenie projektu:

Dyrektor PCPR - Dorota Betkier

Koordynator projektu - Diana Artym

Księgowa - Gabriela Szymańska

Pracownik Socjalny - Joanna Zakrzewska

Pracownik Socjalny - Katarzyna Żukowska

Referent do spraw osób niepełnosprawnych - Katarzyna Zięcik

Informatyk - Marcin Zarębski

Psycholog - Ignacy Hadała

Socjoterapeuta - Sławomir Żukowski

Koordynator rodzin zastępczych - Barbara Gryszkiewicz

Dodatkowe informacje