2012 Realizacja projektu


Czas realizacji

01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Grupy docelowe

Wsparciem projektu w 2012 roku zostanie objętych 8 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, 14 osób niepełnosprawnych oraz 30 rodzin zastępczych.

W/w grupy docelowe to klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zostali włączeni do realizacji projektu, gdyż napotykają w życiu na bariery, które uniemożliwiają im usamodzielnienie bez wsparcia pomocy społecznej.

 

Osoby niepełnosprawne stanowią najliczniejszą grupę objętą pomocą PCPR, dlatego zasadne jest skierowanie do nich form aktywnej integracji.

 

Rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane wymagają wsparcia ze względu na ich wyjątkową sytuację.

Rodziny zastępcze sprawują opiekę nad dziećmi w różnym wieku oraz z różnym bagażem życiowym. Wymagają pomocy specjalistycznej, udzielenia wsparcia oraz oraz wskazówek jak prawidłowo wychować dzieci, ponieważ od tego zależy jaką dziecko przyjmie postawę w dorosłym życiu. Rodziny spokrewnione często młode i nie przygotowane do pełnienia roli matki, ojca, wymagają wsparcia, pomocy i ukierunkowania aby prawidłowo wypełniały obowiązki rodzica oraz opiekuna i zapewniły poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa dzieciom.

 

Osoby usamodzielniane czują się zagubione, po osiągnięciu pełnoletności muszą same stawić czoła rzeczywistości, która zazwyczaj ich przerasta, dlatego wymagają ukierunkowania i pomocy.

 

Projekt będzie kontynuowało 5 osób z lat poprzednich (2 kobiety i 6 mężczyzn)


Planowane działania

 

Aktywna Integracja


Formami aktywnej integracji zostanie objętych 28 osób:

 • 40 kobiet
 • 12 mężczyzn

 

W stosunku do uczestników projektu zostaną zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

USAMODZIELNIANI - 8 osób

 • Opracowanie i podpisanie kontraktów socjalnych
 • Mieszkania chronione dla 5 usamodzielnianych
 • Osoby zostaną objęte terapią psychologiczną - warsztaty grupowe
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z socjoterapeutą
 • Warsztaty wyjazdowe, w ramach których odbędą się treningi umiejętności społecznych i aktywizacja społeczna
 • Szkolenia zawodowe
 • Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym 1 kobiecie i 1 mężczyźnie

 

NIEPEŁNOSPRAWNI - 14 osób

 • Opracowanie i podpisanie programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Osoby zostaną objęte terapią psychologiczną
 • Sfinansowanie  kosztów zajęć rehabilitacyjnych
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z socjoterapeutą
 • Szkolenia zawodowe
 • Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształczenia

 

RODZINY ZASTĘPCZE - 20 rodzin

 • Opracowanie i podpisanie kontraktów socjalnych
 • Indywidualna terapia psychologiczna
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 • indywidualne spotkania z socjoterapeutą
 • Szkolenia zawodowe
 • Organizacja usług wsparcia rodzin poprzez zatrudnienie 2 koordynatorów pieczy zastępczej
 • Skierowanie i sfinalizowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym

 

Praca socjalna

 

Na rzecz osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych praca socjalna będzie prowadzona w oparciu o kontrakty socjalne


Na rzecz osób niepełnosprawnych praca socjalna będzie prowadzona w oparciu o Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

 

Wsparcie dochodowe

 • Pomoc na kontynuowanie nauki

 

 

Personel zaangażowany w prowadzenie projektu:

 

Dyrektor PCPR - Dorota Betkier


Koordynator projektu - Pracownik socjalny – Justyna Dziarska


Księgowa - Gabriela Szymańska, w zastępstwie - Bronisława Król


Pracownik Socjalny - Joanna Zakrzewska

 

Pracownik Socjalny - Katarzyna Żukowska

 

Prawo zamówień publicznych - Diana Derkowska

 

Referent do spraw osób niepełnosprawnych - Katarzyna Zięcik


Informatyk - Marcin Zarębski


Psycholog - Ignacy Hadała


Socjoterapeuta - Sławomir Żukowski


Koordynator rodzin zastępczych - Barbara Gryszkiewicz


Dodatkowe informacje