2012 Cel projektu


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Powiatu Nowodworskiego.

 

Podniesienie samooceny, wiary w możliwości powodzenia podejmowanych działań, wsparcie umiejętności interpersonalnych, które pobudzą samodzielność i aktywność społeczną oraz wpłyną na zdolność reintegracji społecznej i zawodowej grup docelowych to czynniki, które przyczynią się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Projekt będzie miał wpływ nie tylko na osoby biorące w nim udział ale i na ich rodziny , społeczność lokalną, system pomocy społecznej, instytucje rynku pracy. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną.

 

Cele szczegółowe

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Wsparcie umiejętności interpersonalnych
  • Wzrost kompetencji życiowych
  • Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy
  • Wzrost kompetencji wychowawczych

 

 


Dodatkowe informacje