2011 Realizacja projektu


Czas realizacji

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Grupy docelowe

Wsparciem projektu w 2010 roku zostanie objętych 8 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 rodzin niewydolnych wychowawczo. Osoby te zostaną zaproszone do uczestnictwa w projekcie i same będą musiały zadeklarować chęć udziału w nim. Rekrutacja będzie odbywać się na podstawie oceny powodzenia realizacji „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, przez koordynatora projektu oraz pracownika socjalnego. Koordynator projektu zadecyduje o zakwalifikowaniu się osób do programu i wówczas zostanie podpisana z nimi umowa określająca zasady uczestnictwa w projekcie. Wyżej wymieniony proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym zasadę równości płci opartej na jednakowym dostępie do projektu zainteresowanym osobom.


Osoby niepełnosprawne stanowią najliczniejszą grupę objętą pomocą PCPR, dlatego zasadne jest skierowanie do nich form aktywnej integracji. Natomiast usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych wymagają wsparcia ze względu na ich wyjątkową sytuację i brak innych źródeł wsparcia. Rodziny zagrożone  zostały wyłonione spośród rodzin, które zgłaszają się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość uczestników.


Planowane działania

 

Aktywna Integracja


Formami aktywnej integracji zostanie objętych 28 osób:

 • 17 kobiet
 • 11 mężczyzn

oraz 20 rodzin niewydolnych wychowawczo.

 

Pracownik socjalny opracuje i podpisze kontrakty socjalne z osobami usamodzielnianymi oraz z rodzicami niewydolnymi wychowawczo. Z osobami niepełnosprawnymi podpisane zostaną "Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych".

 

W stosunku do uczestników projektu zostaną zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

USAMODZIELNIANI - 8 osób

 

1. Aktywizacja Zdrowotna

 • grupowa sesja socjoterapeutyczna

 

2. Aktywizacja Edukacyjna

 • sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym trzem osobom
 • szkolenia i kursy zawodowe

 

3. Aktywizacja Społeczna

 • koszty vouchera na samodzielny zakup usług społecznych

 

NIEPEŁNOSPRAWNI - 20 osób

 

1. Aktywizacja Zdrowotna

 • grupowa sesja socjoterapeutyczna
 • sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego - 10 osób
 • sfinansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych

 

2. Aktywizacja Edukacyjna

 • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia - 5 osób
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • 1 mężczyźnie sfinansowany zostanie pobyt w internacie w celu kontynuacji nauki

 

3. Aktywizacja Społeczna

 • koszty vouchera na samodzielny zakup usług społecznych

 

RODZINY NIEWYDOLNE WYCHOWAWCZO - 20 rodzin

 

1. Aktywizacja Zdrowotna

 • indywidualne konsultacje z socjoterapeutą
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego - 3 osoby

 

2. Aktywizacja Edukacyjna

 • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia - 3 osoby
 • szkolenia i kursy zawodowe

 

3. Aktywizacja Społeczna

 • finansowanie usług wsparcia rodzin marginalizowanych
 • organizacja i finansowanie metody pracy w środowisku rodzinnym

 

 

Personel zaangażowany w prowadzenie projektu:

 

Dyrektor PCPR - Dorota Betkier


Koordynator projektu - Pracownik socjalny – Justyna Dziarska


Księgowa - Gabriela Szymańska


Pracownik Socjalny - Joanna Zakrzewska

 

Pracownik Socjalny - Katarzyna Żukowska

 

Obsługa kancelarii i sekretariatu - Diana Derkowska

 

Referent do spraw osób niepełnosprawnych - Katarzyna Zięcik


Informatyk - Marcin Zarębski

Dodatkowe informacje