2011 Cel projektu


 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin niewydolnych wychowawczo, osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z terenu Powiatu Nowodworskiego.

 

Cele szczegółowe

Wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo, wskazanie im prawidłowej ścieżki życiowej, podwyższenie ich umiejętności psycho - społecznych i kwalifikacji zawodowych. Podniesienie samooceny oraz wiary w możliwości powodzenia podejmowanych działań.

Wsparcie umiejętności interpersonalnych, które pobudzą samodzielność i aktywność społeczną oraz wpłyną na zdolność reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wzrost kompetencji życiowych - zarówno osobistych jak i zawodowych - osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, które ułatwią im samodzielność w życiu zawodowym i społecznym.

Zwiększenie dostępu do informacji osób niepełnosprawnych na temat ich praw i uprawnień, co zwiększy ich świadomość, a także będzie miało wpływ na ich aktywizację społeczno - zawodową. Zwiększenie szans na godne życie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

 


Dodatkowe informacje