Informacja o naborze - Socjoterapeuta

środa, 15 grudnia 2010 11:24


 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE

 

W POWIATOWYM CENTRUM  POMOCY RODZINIE

 

w ramach Projektu „Kariera bez barier”,

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

 

Działanie: 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,

 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 

informuje o możliwości składania ofert pracy:

 

SOCJOTERAPEUTA – 1 miejsce (umowa zlecenie)


w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 28A. 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:


1.1 wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne lub psychologiczne oraz ukończone studium podyplomowe z zakresu socjoterapii

1.2 doświadczenie w pracy z rodzinami trudnymi, niewydolnymi wychowawczo wymagającymi wsparcia oraz z osobami uzależnionymi

1.3 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

1.4 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku

1.5 znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu rodzinno-opiekuńczego

 

2. Wymagania dodatkowe:


2.1 wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole

2.3 umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

2.4 odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

2.5 umiejętność diagnozy środowiska

 

3. Zakres zadań:


3.1 przeprowadzenie warsztatów z uczestnikami projektu

3.2 terapia indywidualna wspomagająca uczestników projektu w pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem:


4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe

4.3 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.4 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.5 życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 stycznia 2011 roku

w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28A


w godz. od 8.00 do 15.00.

 


Planowany termin zawarcia umowy zlecenia od dnia 01 luty 2011 roku.

 

Umowa zlecenie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.