Informacja o naborze - Asystent rodziny

wtorek, 14 grudnia 2010 09:55


 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE

 

W POWIATOWYM CENTRUM  POMOCY RODZINIE

 

w ramach Projektu „Kariera bez barier”,

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

 

Działanie: 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,

 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 

informuje o możliwości składania ofert pracy:

 

ASYSTENT RODZINY – 1 miejsce (umowa zlecenie)


w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 28A. 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

 

1. Wymagania niezbędne:


1.1 kwalifikacje pracownika socjalnego - wymagania zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub inne studia wyższe o specjalności przygotowującej do pracy pracownika socjalnego

1.2 doświadczenie w realizacji kontraktu socjalnego

1.3 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

1.4 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku

1.5 znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu rodzinno - opiekuńczego

 


2. Wymagania dodatkowe:


2.1 wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole

2.3 umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się

w kryzysie

2.4 odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

2.5 ze względu na ewentualną pracę w terenie, mile widziane prawo jazdy i samochód

 

3. Zakres zadań:


3.1
wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych środowisku, w tym:

  • diagnozowanie warunków życia rodziny,
  • wsparcie i aktywizacja rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie, w tym: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych); gospodarowanie budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami); pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem),

3.2 propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacja

rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

3.3 pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych,

3.4 stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny,

3.5 stała współpraca z pracownikami socjalnymi PCPR oraz koordynatorem projektu

3.6 prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem Beneficjentów Ostatecznych

w projekcie w tym list obecności, kart czasu pracy, dziennika zajęć.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem:


4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe

doświadczenie zawodowe

4.3 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.4 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.5 życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2011 roku

w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28A


w godz. od 8.00 do 15.00.

 


Planowany termin zawarcia umowy zlecenia od dnia 01 luty 2011 roku.

 

Umowa zlecenie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.