Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010 roku.

wtorek, 28 września 2010 12:55


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w bieżącym roku nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach A, B, D i E.

 

Rozpatrywane mogą być jedynie wnioski dotyczące pomocy w zakresie odtworzenia majątku warsztatów terapii zajęciowej, zniszczonego w wyniku powodzi, w ramach obszaru F programu.


Ograniczenie zakresu realizacji programu wynika ze znaczącego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co powoduje konieczność zaangażowania znacznie większych środków PFRON w realizację zadań o charakterze obligatoryjnym, związanych z dofinansowaniem rynku pracy, wynikających z zapisów art. 25a, art. 26, art. 26a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). W przypadku przyjęcia przez Sejm zmian do wymienionej ustawy, zapewniających mniejsze wydatkowanie środków finansowych w zakresie dofinansowania rynku pracy i tym samym pozyskania środków na finansowanie w 2011 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, Fundusz niezwłocznie poinformuje o możliwości dofinansowania projektów wynikających z wniosków złożonych w 2010 r., w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.PFRON przeprasza za powstałe trudności związane z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku wsparcia finansowego w programie.