Program "STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

czwartek, 23 września 2010 09:30


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.


Na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON zmian przyjęte zostały przez Zarząd PFRON zmodyfikowane Procedury realizacji programu.


Program „STUDENT II” wraz z procedurami realizacji programu umieszczony jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.  Procedury realizacji programu zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, formularz wniosku o dofinansowanie

kosztów nauki oraz informacje o dokumentach wymaganych do wniosku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż został przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 składane są w terminie od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).


Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Sposób dofinansowania kosztów w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z przewidywaniami decyzje finansowe podejmowane na podstawie złożonych wniosków będą dotyczyły wyłącznie semestru zimowego roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ewentualne dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) będzie mogło nastąpić pod warunkiem dysponowania przez PFRON w 2011 roku środkami finansowymi na realizację programu „STUDENT II”.

Jednocześnie PFRON przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami realizacji programu „STUDENT II”, składane w ramach programu wnioski powinny dotyczyć kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ubiegając się o przyznanie dofinansowania w ramach programu „STUDENT II” należy we wniosku (w tabeli 4 „Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania”) wskazać rodzaje kosztów, które mają zostać objęte dofinansowaniem ze środków PFRON – w rozbiciu na dwa semestry roku akademickiego (szkolnego).

W sytuacji przyznania dofinansowania wyłącznie na jeden semestr nauki i podpisania w 2010 roku umowy semestralnej, złożony przez Wnioskodawcę wniosek obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011 stanowić będzie podstawę do zawarcia w 2011 roku ewentualnego aneksu do umowy – jeżeli PFRON będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011.