30 LISTOPADA 2014 R. STRACĄ WAŻNOŚĆ KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

piątek, 04 lipca 2014 09:53

Nowe karty wydawane będą na czas ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności jednak nie dłużej niż maksymalnie na 5 lat.


Główną zmianą w przepisach obowiązujących od dnia 1 lipca 2014 r. jest  przede wszystkim to, że karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także nie wszystkim osobom z wyższymi stopniami. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, kartę parkingową będą mogły otrzymać tylko osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością. We wszystkich przypadkach uprawnieni będą tylko ci, którzy mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym kartę parkingową otrzymać będą mogły jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową (symbol 05-R), neurologiczną (10-N) lub narządu wzroku (04-O).

 

Karta przysługiwać też będzie placówkom, zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, jednak będzie ona przypisana do konkretnego pojazdu.

 

Kartę parkingową wydaje (za opłata i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej) Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
1) orzeczenia o niepełnosprawności;
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Według założeń nowych regulacji prawnych powstanie centralna ewidencja kart parkingowych, w której zapisane będą m.in. numer karty, jej data ważności, dane właściciela karty (osoby lub placówki).

 

Informacje:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Malborku
ul. Armii Krajowej 70
82-200 Malbork

tel. 55/247-26-96