Program "Pegaz 2010" oraz "Komputer dla Homera 2010"

czwartek, 23 września 2010 09:23


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Procedury realizacji programu Pegaz 2010” (Uchwała nr 221/2010 Zarządu PFRON z dnia 26 sierpnia 2010 r.) oraz „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010” (Uchwała nr 222/2010 Zarządu PFRON z dnia 26 sierpnia 2010 r.).

 

Procedury realizacji ww. programów zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem.

Elektroniczne wersje procedur dostępne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

  • „Procedury realizacji programu Pegaz 2010”
  • „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010”

Zatwierdzenie przez Zarząd PFRON „Procedur realizacji programu Pegaz 2010” daje osobom niepełnosprawnym możliwość ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.


Zgodnie z zapisami zawartymi w „Procedurach realizacji programu Pegaz 2010” w Rozdziale II. Tryb składania wniosków ust. 4 i ust. 5 wnioski w ramach obszaru D są przyjmowane we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Oddziale PFRON w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada bieżącego roku.

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do 11 października 2010 roku.

 

Terminy naboru wniosków w ramach pozostałych obszarów programu „Pegaz 2010”, jak również w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” Zarząd PFRON wyznaczy w późniejszym terminie.