Program "Aktywny Samorząd" - 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż  realizowany jest  program pn. „Aktywny Samorząd”.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A,

  • MODUŁ I do 30 września 2014 r.
  • MODUŁ II dwa terminy adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2014 r.

- II termin do 30 września 2014 r.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcprndg.pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

W roku 2014 program obejmuje następujące moduły, obszary i zadania:

 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

- adresatem jest osoba niepełnosprawna w wieku do lat 18  lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

- adresatem jest osoba niepełnosprawna, pełnoletnia w wieku aktywności zawodowej  posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które  w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- adresatem jest osoba do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych w obrębie przedramienia, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową  w zakresie obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu wzroku. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które  w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

- adresatem jest osoba w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona  posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru B zadanie 1 lub była beneficjentem pomocy w roku ubiegłym w ramach obszaru: B-1, B-2, B-3. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które  ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- adresatem jest osoba niepełnosprawna w wieku do lat 18  lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu oraz każdy rodzaj dysfunkcji, jeżeli osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które  w ciągu dwóch lat uzyskali dofinansowanie w obszarze D.

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- adresatem jest osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel, oraz jeśli trwa gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości - O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które w ciągu trzech lat uzyskali odpowiednio dofinansowanie na ten cel,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości) – pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

W zadaniu 3 i 4 adresatem jest do osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona  posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- adresatem jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z każdym rodzajem dysfunkcji i pełni rolą opiekuna prawnego dziecka.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

– adresatem jest osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

O pomoc nie mogą się ubiegać osoby, które mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON i Realizatora