Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

poniedziałek, 10 lutego 2014 08:12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż rozpoczynamy nabór uczestników do udziału w Powiatowym Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 04.03.2014 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Warszawskiej 52.

 

Jednocześnie podkreślamy, iż osoby mogące wziąć udział w programie powinny spełniać określone kryteria:

  1. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art.207 § 1 k.k, lub inne przeciwko rodzinie stwierdzające sprawstwo przemocy,
  2. osoby w rodzinach których wdrożono procedurę niebieskiej karty,
  3. osoby, które wyrażą dobrowolną chęć wzięcia udziału w programie.

 

Warunkiem przyjęcia do programu jest bezsprzeczne uznanie przez uczestnika programu faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Ponadto adresatami programu nie mogą być osoby chore psychicznie.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel: 55 261-73-04