Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy - 2014 r.

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Obszary objęte dofinansowaniem

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację powyższego programu mogą być objęte, w ramach:

obszaru A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o poinformowanie o możliwościach dofinansowania w/w programu zainteresowanych podmiotów działających na Państwa terenie.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Terminy składania wniosków

Wnioski w obszarze A należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wnioski w obszarach B, C, D, F, G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 marca 2014 roku.

Wnioski w obszarze E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski ul. Grunwaldzka 184,  80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014 r.