Ogłoszenie wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu Powiatu Nowodworskiego.

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu Powiatu Nowodworskiego ogłoszonego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póżn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upływał dniu 5 grudnia 2013 r. do godziny 10.00 wpłynął jeden wniosek, który zawierał ofertę kompleksowej realizacji zadania.

 

Na podstawie  protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizacje zadania, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zlecił realizacje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu Powiatu Nowodworskiego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. – Fundacji „ Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.