Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy

poniedziałek, 25 lutego 2013 11:18


Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 30 kwietnia 2013 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

 

 

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna

w ramach:


obszaru A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizowany przez samorząd wojewódzki, oraz realizowanych przez samorząd powiatowy:


obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

 

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

 

obszaru D – likwidacja barier transportowych,

 

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,

 

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

 

obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

 

Wnioski w obszarze A należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

 

Wnioski w obszarach B, D, F należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul.Warszawska 28A, w terminie do dnia 30 marca 2013 roku.


Wnioski w obszarach C, G należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Morska 1, w terminie do dnia 30 marca 2013 roku.


Wnioski w obszarze E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski ul. Grunwaldzka 184,  80-266 Gdańsk, w terminie do 15 listopada 2013 r.