Zapytanie ofertowe - gospodyni domowa


Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ofert na organizację kursu, szkolenia gospodyni domowa animator kultury w ramach projektu systemowego pt.: „ Kariera bez barier” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; ul. Warszawska 28 A; 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kursu, szkolenia gospodyni domowej animator kultury w Państwa firmie ( kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) dla beneficjenów w/w projektu. Termin przeprowadzenia kursu 15.06.- 30.10.2012 r. Wyżej wymieniony kurs będzie obejmował 13 osób.
 2. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 13 czerwca 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na nasz adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. [1]. Koperta zawierająca ofertę powinna być  zaadresowana:

 

Biuro projektu "Kariera bez barier"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański


Z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na wybór organizację kursu, szkolenia gospodyni domowej animator kultury  w ramach projektu pn.: "Kariera bez barier".

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego,
 2. oferta wina zawierać ceny brutto, netto kursu w przeliczeniu na jedną osobę,
 3. będzie zapewniała wyżywienie (obiad, napoje zimne),
 4. Oferent będzie zapewniał materiały szkoleniowe,
 5. do 7 dni po zakończeniu kursu oferent sporządzi badania ewaluacyjne,
 6. Oferent przedłozy dokumentację papierową z przebiegu kursu,
 7. Oferent przedłoży dokumentację obejmująca zakres tematyczny kursu.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował:

 1. cena – 50%
 2. pozostały zakres - 50%

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- tekst jednolity) przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

 

 


[1]Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub drogą elektroniczną oferent niezwłocznie musi dostarczyć oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową lub osobiście.