Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy

czwartek, 14 lutego 2013 11:59


Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ofert na organizację kursów prawa jazdy w ramach projektu systemowego pt.: „ Kariera bez barier” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; ul. Warszawska 28 A; 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu usług świadczonych w Państwa ośrodku ( kod CPV: 80411200-0 Usługi Szkół nauki jazdy) dla beneficjenów w/w projektu.


    Termin przeprowadzenia kursu 27.02- 30.06.2013 r. Wyżej wymieniony kurs będzie obejmował minimalnie 3 osoby dorosłe chętne do zrobienia kursu prawo jazdy kat. „B“, oraz jedną osobę z kategorii „D“. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 22 lutego 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na nasz adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:


Biuro projektu "Kariera bez barier"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański


Z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na wybór organizację, kursu prawa jazdy w ramach projektu pn.: "Kariera be zbarier".

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

  1. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego,

  2. oferta wina zawierać ceny brutto, netto kursu w przeliczeniu na jedną osobę,

  3. do 7 dni po zakończeniu kursu oferent sporządzi badania ewaluacyjne,
  4. Oferent przedłozy dokumentację papierową z przebiegu kursu,

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował:

  1. cena – 100%

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- tekst jednolity) przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

 

1)Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub drogą elektroniczną oferent niezwłocznie musi dostarczyć oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową lub osobiście.