Zapytanie ofertowe - kurs nauki języka angielskiego

czwartek, 14 lutego 2013 11:33


Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ofert na organizację kursu nauki języków obcych w ramach projektu systemowego pt.: „ Kariera bez barier” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; ul. Warszawska 28 A; 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kursu nauki języka angielskiego ( kod CPV: 80580000-3 Oferowanie kursów językowych) dla beneficjenów w/w projektu. Termin przeprowadzenia kursu 01.03.- 30.06.2013 r. Wyżej wymieniony kurs będzie obejmował 1 osobę.

   

 2. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 22 lutego 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na nasz adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
  1. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego,

  2. oferta wina zawierać ceny brutto, netto kursu w przeliczeniu na jedną osobę,

  3. będzie zapewniała wyżywienie (obiad, napoje zimne),
  4. Oferent będzie zapewniał materiały szkoleniowe,
  5. do 7 dni po zakończeniu kursu oferent sporządzi badania ewaluacyjne,
  6. Oferent przedłozy dokumentację papierową z przebiegu kursu,
  7. Oferent przedłoży dokumentację obejmująca zakres tematyczny kursu.
  8. cena – 50%
  9. pozostały zakres - 50%


  Biuro projektu "Kariera bez barier"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Warszawska 28A

  82-100 Nowy Dwór Gdański


  Z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na wybór organizację, kursu języka angielskiego w ramach projektu pn.: "Kariera bez barier".

   

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

  Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował:

   

  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- tekst jednolity) przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

   

  1)Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub drogą elektroniczną oferent niezwłocznie musi dostarczyć oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową lub osobiście.