Nabór na wolne stanowisko pracy - Doradca zawodowy

W związku z realizacją projektu systemowego,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert:

DORADCA ZAWODOWY – 1 miejsce (umowa zlecenie)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe ukierunkowane
 2. licencja zawodowa doradcy zawodowego
 3. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wszechstronna wiedza pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. odpowiedzialność, dyskrecja, rzetelność, operatywność, systematyczność

3. Zakres zadań:

 1. Analiza potrzeb rynku pracy na otwartym rynku pracy
 2. Prowadzenie warsztatów zawodowych dla uczestników projektu PO KL, na podstawie których zostaną opracowane ścieżki rozwoju zawodowego

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. kopia dowodu osobistego
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela P. Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Koordynator projektu systemowego PO KL P. Justyna Dziarska tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2013 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A  w godz. od 8.00 do 15.00.

w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją „OGŁOSZENIE - DORADCA ZAWODOWY”

 

Planowany termin zawarcia umowy zlecenie - styczeń 2013 roku.


Przewidziany okres realizacji w/w zadań od stycznia 2013 r. do kwietnia 2013 r.,

(w wymiarze 45 godz. zegarowych).

 

 

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego