Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ O PRACĘ

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

W związku z realizacją projektu systemowego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert pracy:

P S Y C H O L O G – 1 miejsce 1 etat (umowa o pracę)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe ukierunkowane

2. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

1. wszechstronna wiedza o  pomocy społecznej

2. wysoka kultura osobista

3. odpowiedzialność, dyskrecja, rzetelność, operatywność, systematyczność

4. mile widziane doświadczenie przy realizacji  projektów systemowych

3. Zakres zadań:

  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne  dla uczestników projektu systemowego
  2. Prowadzenie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny, radzenia sobie ze stresem, podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
  3. Analiza potencjału uczestnika projektu

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  1. kopia dowodu osobistego
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  5. życiorys i list motywacyjny

Warunki pracy: 40 godzin w tygodniu – 1 etat, praca na jedną zmianę, pomieszczenie pracy – biuro, czynniki szkodliwe i uciążliwie – nie występują, praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych, w przypadkach losowych pozostania do dyspozycji przełożonego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w miesiącu wrześniu 2012 r. tj. poprzedzającym upublicznienie niniejszego Ogłoszenia wynosi 12,50%.

Szczegółowych informacji udziela P. Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 października 2012 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A  w godz. od 8.00 do 15.00.

w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją „OGŁOSZENIE - PSYCHOLOG”


Planowany termin zatrudnienia od dnia 1 listopada 2012 roku.

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 toku.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) stanowisko psycholog w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i centrach integracji społecznej jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi, tak więc pracodawca ogłasza Informację o możliwości składania ofert pracy - nie mają tu zastosowania przepisy o zatrudnieniu pracownika samorządowego.