Nabór na wolne stanowisko pracy - Koordynator pieczy zastępczej

piątek, 03 sierpnia 2012 11:20

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

w ramach Projektu „Kariera bez barier”,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ


– 2 miejsca - 2 etaty (umowa o pracę na czas określony)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania niezbędne:

1.1 wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

1.2 doświadczenie zawodowe: min. 2 lata

1.3 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

1.4 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku

1.5 znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

2.1 wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole

2.3 umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

2.4 odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań (wyjazdy służbowe, praca w terenie) w celu zachowania stałego rytmu pracy - preferowane będą osoby dyspozycyjne (w tym prawo jazdy oraz samochód do dyspozycji) oraz osoby szczególnie posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

3.1 udzielanie pomocy rodzinom zastępczych w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3.2 przygotowanie planu pomocy dziecka

3.3 pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu

3.4 zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

3.5 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacja prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

3.6 przedstawienie sprawozdania z efektów pracy koordynatorowi projektu

3.7 stała współpraca z pracownikami PCPR zaangażowanymi w realizację projektu PO KL oraz koordynatorem projektu

3.8 prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem Beneficjentów Ostatecznych w projekcie w tym list obecności, dziennika zajęć.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 życiorys i list motywacyjny (C. V )

4.3 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe

4.4 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.5 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

podst. prawna; (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

5. Warunki pracy: 40 godzin w tygodniu – 1 etat, praca na jedną zmianę, pomieszczenie pracy – biuro, czynniki szkodliwe i uciążliwie – nie występują, praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych, w przypadkach losowych pozostania do dyspozycji przełożonego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w miesiącu czerwcu 2012 r. tj. poprzedzającym upublicznienie niniejszego Ogłoszenia wynosi 13,33%.

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55-246-82-05 lub 55-246-81-75.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją

 

„OFERTA PRACY  - KOORDYNATOR”

 

terminie do dnia 20 sierpnia 2012 roku w sekretariacie – pokój nr 7

 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28a w godz. od 8.00 do 15.00

 

Inne informacje:

Planowany termin zawarcia umowy o pracę - sierpień 2012 roku.

Kandydaci spełniający wymagania konieczne określone w „Ogłoszeniu o naborze” będą zapraszane (telefonicznie lub listownie) na następny etap rekrutacji.

Osoby nie zakwalifikowane nie będą powiadamiane.