Ogłoszenie - Program wyrównywania różnic między regionami II


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 31 lipca 2012 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

 

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc regionalna w ramach:


obszaru A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizowany przez samorząd wojewódzki,

oraz realizowanych przez samorząd powiatowy:

obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,

obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

 

Wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, w terminie do dnia 15 lipca 2012 roku.

 

Wnioski dotyczące obszaru A Projektu należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2012 r..

 

Wnioski dotyczące obszaru E Projektu należy składać bezpośrednio w Oddziale Pomorskim PFRON w Gdańsku do dnia 15 listopada 2012 r.

 

Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 246 81 75 lub 246 82 05.