Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Nowy Dwór Gdański, dnia 16 grudnia 2009 r.

 

Na podstawie art. 19 pkt 4 i pkt 5, art. 28 ust.1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), w związku z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427) oraz Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXII/195/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

w związku z Zarządzeniem Nr 37/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w latach 2010 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na sprawowaniu opieki nad 7 dzieci w formie prowadzenia całodobowej palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, po przeanalizowaniu:

  • Karty oceny merytorycznej sporządzonej przez Zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim powołany Zarządzeniem Nr 17/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania zespołu ds. dokonania oceny merytorycznej oferty złożonej w związku z Zarządzeniem Nr 37/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w latach 2010 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na sprawowaniu opieki nad 7 dzieci w formie prowadzenia całodobowej palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
  • Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 37/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w latach 2010 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na sprawowaniu opieki nad 7 dzieci w formie prowadzenia całodobowej palcówki opiekuńczo –wychowawczej typu socjalizacyjnego

Starosta Nowodworski zleca realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 – 2015 polegającej na sprawowaniu opieki nad 7 dzieci w formie prowadzenia całodobowej palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

Fundacji „Rodzina Nadziei” ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

Planowana wysokość środków na realizację zadania w 2010 roku stanowi kwotę 184.800 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych).