Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ O PRACĘ

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCU RODZINIE

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert:


P S Y C H O L O G – 1 miejsce 1 etat (umowa o pracę)

 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A,  82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania konieczne:


1. wykształcenie wyższe ukierunkowane

2. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:


1. wszechstronna wiedza o  pomocy społecznej

2. wysoka kultura osobista

3. odpowiedzialność, dyskrecja, rzetelność, operatywność, systematyczność

4. mile widziane doświadczenie przy realizacji  projektów systemowych

 

3. Zakres zadań:


1.  Indywidualne poradnictwo psychologiczne  dla uczestników projektu systemowego

2.  Prowadzenie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny, radzenia sobie ze stresem, podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

3.  Analiza potencjału uczestnika projektu

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  1. kopia dowodu osobistego
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  5. życiorys i list motywacyjny

 

Warunki pracy: 40 godzin w tygodniu – 1 etat, praca na jedną zmianę, pomieszczenie pracy – biuro, czynniki szkodliwe i uciążliwie – nie występują, praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych, w przypadkach losowych pozostania do dyspozycji przełożonego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w miesiącu lutym 2012 r. tj. poprzedzającym upublicznienie niniejszego Ogłoszenia wynosi 12,66%.

 

Szczegółowych informacji udziela P. Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Koordynator projektu systemowego PO KL P. Justyna Dziarska tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 marca 2012 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A  w godz. od 8.00 do 15.00.

 

w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją „OGŁOSZENIE - PSYCHOLOG”


Planowany termin zatrudnienia od dnia 15 marca 2011 roku.

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 toku.