Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog

czwartek, 23 lutego 2012 13:28

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCU RODZINIE

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert:


P S Y C H O L O G – 1 miejsce (umowa zlecenie)


w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A,82-100 Nowy Dwór Gdański

 

 

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe ukierunkowane
 2. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wszechstronna wiedza o  pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. odpowiedzialność, dyskrecja, rzetelność, operatywność, systematyczność
 4. mile widziane doświadczenie przy realizacji  projektów systemowych

 

3. Zakres zadań:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne  dla uczestników projektu systemowego PO KL
 2. Prowadzenie terapii psychologicznej
 3. Określenie potencjału uczestnika projektu

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. kopia dowodu osobistego
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela P. Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Koordynato projektu systemowego PO KL P. Justyna Dziarska tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A  w godz. od 8.00 do 15.00.

 

w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją „OGŁOSZENIE - PSYCHOLOG”

 

Planowany termin zawarcia umowy zlecenie - marzec 2012 roku.

Przewidziany okres realizacji w/w zadań od marca 2012 r. do listopada 2012 r., (w wymiarze 260 godz. zegarowych).