Pracownik socjalny - informacja o naborze


Nowy Dwór Gdański, dnia 30 grudnia 2011 r.

 

INFORMACJA O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko:


P R A C O W N I K    S O C J A L N Y – 1 miejsce (1 etat)


w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

funkcjonującym przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 

1. Wymagania konieczne:

1.1 wymagania zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tzn. posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub inne studia wyższe o specjalności przygotowującej  do zawodu pracownika socjalnego

1.2 doświadczenie zawodowe – min. 1 rok w zawodzie pracownik socjalny

1.3 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

1.4 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku

1.5 znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

2.1 wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole

2.3 umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

2 4 odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

 

Preferowane będą osoby posiadające minimum roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej, dyspozycyjne oraz szczególnie posiadające doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, wykluczonymi społecznie oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

3.1 prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom                i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku

3.2  doraźna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwo rodzinne, indywidualne, grupowe, mediacje

3.3 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,

3.5 współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,

3.6 udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących  tego rodzaju pomocy,

3.7 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem::

4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe

4.3 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.4 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie    z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.5 życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim    tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku w sekretariacie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A w godz. od 8.00 do 15.00.

Planowany termin zatrudnienia od stycznia 2012 roku.