Pracownik ds. rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych - informacja o naborze


Nowy Dwór Gdański, 12 grudnia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

stanowisko urzędnicze:

ds. rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych

1 miejsce (1 etat)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania konieczne:


1. wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

2.  doświadczenie zawodowe: staż pracy min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy w instytucjach pomocy społecznej

3. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

4. posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku

5. znajomość  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:


1. wysoka kultura osobista

2. umiejętność pracy w zespole

3. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

4. odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

 

Preferowane będą osoby posiadające minimum półroczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej, szczególnie posiadające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz osoby wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

 1. udzielanie porad dotyczących sposobów rozwiązywania problemów społecznych na rzecz osób lub rodzin niezaradnych życiowo.
 2. współpraca realizacji i monitoringu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz opracowanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
 3. ścisła współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Sądem, kuratorami, policją, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, pedagogami szkolnymi, poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz instytucjami zajmującymi się polityka rodzinną
 4. aktywne wspieranie rodzicielstwa zastępczego – poszukiwanie rodzin zastępczych
 5. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, przygotowanie porozumień w zakresie rodzin zastępczych
 6. kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 7. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej rodzin zastępczych jak również dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych
 8. prowadzenie rejestru rodzin zastępczych
 9. opracowanie not obciążeniowych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (na terenie innych powiatów i miast)
 10. sporządzanie pism i planów finansowych dotyczących zapotrzebowań finansowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych
 11. wprowadzanie danych i korzystanie z programu POMOST
 12. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej przeciwdziałającej przemocy  w rodzinie, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 13. stanowisko może być związane z wyjazdami w teren, m. in. do Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Nowodworskiego.

podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:


1. kopia dowodu osobistego

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. kwestionariusz osobowy - CV

6. życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

tel. 55-246-82-05 lub 55-246-81-75.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją


„KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE”

 

terminie do dnia 27 grudnia 2011 roku w sekretariacie – pokój nr 7

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28a

w godz. od 8.00 do 15.00

 

Inne informacje:

Planowany termin zatrudnienia od stycznia 2012 roku.

Kandydaci spełniający wymagania konieczne określone w „Ogłoszeniu o naborze” będą zapraszane (telefonicznie lub listownie) na następny etap rekrutacji.

Osoby nie zakwalifikowane nie będą powiadamiane,