Psycholog - informacja o naborze


Nowy Dwór Gdański, 1 grudnia 2011 r.

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY NA UMOWĘ ZLECENIE


W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert pracy:

 

P S Y C H O L O G – 1 miejsce (umowa zlecenie)

 

w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

 

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe ukierunkowane
 2. nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. odpowiedzialność, dyskrecja, rzetelność, operatywność, systematyczność

 

3. Zakres zadań:

 1. doraźna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
 2. poradnictwo rodzinne, indywidualne, grupowe
 3. mediacje

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. kopia dowodu osobistego
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji związanej z informacją o możliwości składania ofert pracy na umowę zlecenie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 5. życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55-246-82-05, 55-246-81-75

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „UMOWA ZLECENIE – PSYCHOLOG” terminie do dnia 22 grudnia 2011 roku w sekretariacie – pokój nr 7 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A w godz. od 8.00 do 15.00.


Planowany termin rozpoczęcia zlecenia od styczeń 2012 roku.