Pracownik socjalny - informacja o naborze


Nowy Dwór Gdański, dnia 28 października 2011 r.

 

 

 

INFORMACJA O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

stanowisko:


P R A C O W N I K    S O C J A L N Y – 1 miejsce (1 etat)


w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

1. Wymagania konieczne:

1.1 wymagania zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tzn. posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub inne studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

1.2 doświadczenie zawodowe – min. 1 rok pracy w zawodzie pracownik socjalny

1.3 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

1.4 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku

1.5 znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

2.1 profesjonalizm w pracy z klientem pomocy społecznej, wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do działań innowacyjnych

2.3 kreatywność, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

2 4 odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność

2.5 znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

 

Preferowane będą osoby posiadające minimum roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej (w tym praktyka, staż), dyspozycyjne oraz szczególnie posiadające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

3.1 prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku

3.2 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących, w sytuacjach interwencyjnych i na każą zgłoszoną prośbę wynikających z instytucji z którymi współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

3.3 prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej udzielanych świadczeń pomocy społecznej

3.4 wykonywanie zadań z zakresu pieczy instytucjonalnej

3.5 dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3.6 współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,

3.7 udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących

3.8 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe

4.3 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.4 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.5 życiorys i list motywacyjny

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada  2011 roku w sekretariacie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A w godz. od 8.00 do 15.00.


Planowany termin zatrudnienia od dnia 25 listopada  2011 roku.