„Program wyrównywania różnic między regionami II” – realizacja w 2011 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od 18 lipca do 19 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” można składać:

  • aktualizacje i uzupełnienia w zakresie nie rozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 r., z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może obejmować zwiększenia kwoty wnioskowanej,
  • nowe wnioski i wystąpienia w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych programu.

Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków na realizację programu w planie finansowym PFRON na 2011 r.